fbpx

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη  2η Έκθεση Ελλήνων Εικαστικών στην Ολλανδία (στο πλαίσιο του GNEF)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Διοργανωτής: Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ελλάδα Παντού», με τον διακριτικό τίτλο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού», η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας αρ. 80, με Α.Φ.Μ. 997367670, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και διαχειριστή αυτής, κ. Θωμά Σοπιλίδη (δυνάμει του υπ’ αριθμ. 22/ 21/03/2017 Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής της) και η οποία αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 2 ης  Ελληνο-Ολλανδικής Έκθεσης / Φεστιβάλ (στα Ολλανδικά 2e Grieks-Nederlandse Expo / Fest) αποκαλούμενη στο εξής “GNEF”.
 • Εκθέτης  : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο “GNEF” προκειμένου να εκθέσει έργο/α τέχνης.  «Εκθέτης» καθίσταται το ανωτέρω πρόσωπο εφόσον προηγουμένως έχει υποβάλλει  ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας www.gnef.nl , η οποία μετά από αξιολόγηση εκ μέρους του Διοργανωτή γίνεται μερικώς ή ολικώς αποδεκτή με έγγραφο τρόπο, και ακολούθως έχει εξοφλήσει το Κόστος Χρήσης Εκθεσιακού Χώρου.
 • Έργο Τέχνης/ Έργο : Το προϊόν τέχνης που συμπεριελήφθη στην αίτηση/δήλωση Συμμετοχής και έγινε εγγράφως αποδεκτό προς έκθεση από το Διοργανωτή.
 • Εκθεσιακός Χώρος: Ο χώρος έκθεσης, που διατίθεται από το Διοργανωτή προς τον Εκθέτη, εκφραζόμενος σε τετραγωνικά μέτρα, κάθετης ή οριζόντιας επιφάνειας, του οποίου η θέση και ο τρόπος προβολής επιλέγεται από το Διοργανωτή.
 • Κόστος Χρήσης Εκθεσιακού Χώρου:  Το συνολικό οφειλόμενο ποσό από τον Εκθέτη προς το Δ ιοργανωτή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες γενικού οργανωτικού χαρακτήρα που εκτελέστηκαν ή και θα εκτελεστούν από τον Διοργανωτή και για τη χρήση του Εκθεσιακού Χώρου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο που ακολουθεί με τίτλο «ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ KAI ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ».
 • 2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση / Φεστιβάλ ( στα Ολλανδικά 2e  G rieks -N ederlandse E xpo / F est ) αποκαλούμενη στο εξής “GNEF”:  Το “GNEF” θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο «EXPO HOUTEN» που βρίσκεται στη Διεύθυνση Meidoornkade 24 3992 AE Χάουτεν, στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας στις 15, 16, και 17 Μαρτίου 2019 με ευθύνη του Διοργανωτή, και περιλαμβάνει έκθεση προώθησης και διαφήμισης ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, με δυνατότητα λιανικής πώλησης, και διάφορες άλλες παράλληλες συνεδριακές και καλλιτεχνικού τύπου εκδηλώσεις και δράσεις.
 • Επισκέπτης : Το φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στο χώρο εκδήλωσης του “GNEF” πληρώνοντας εισιτήριο εισόδου, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε υπηρεσίες, προϊόντα ή αγαθά, εκδηλώσεις, κλπ που παρέχει ο «Εκθέτης» ή ο «Διοργανωτής » απευθείας στον Επισκέπτη.

Για την πραγματοποίηση του “GNEF” στο σύνολό του, ο «Διοργανωτής» έχει μισθώσει τον εκθεσιακό χώρο στην αίθουσα με αριθμό 3 «HALL 3» εμβαδού 2100 Τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται εντός του εκθεσιακού κέντρο «Expo Houten»

Οι ώρες λειτουργίας του “GNEF” είναι οι παρακάτω:

 • Παρασκευή 15/9/2019 14:00 με 19:00
 • Σάββατο 16/9/2019 09:00 με 19:00
 • Κυριακή 17/9/2019 09:00 με 19:00

Το GNEF έχει θέμα την Ελλάδα, και τον εμπορικό - διαπολιτισμικό διάλογο με την Ολλανδία.Στο GNEF μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εταιρείες  και επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, οι οποίες ενδιαφέρονται να δικτυωθούν επαγγελματικά και θεσμικά με τους υπόλοιπους εκθέτες και επισκέπτες στο GNEF. Παράλληλα, θα έχουν την δυνατότητα να προβάλουν, διαφημίσουν, και να πουλήσουν τα έργα τους, εφόσον επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις,

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που συνάπτει ο Διοργανωτής με τον Εκθέτη, και η οποία επικυρώνεται με:

 • την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας δήλωσης συμμετοχής στον Διοργανωτή μέσω της ιστοσελίδας www.gnef.nl,
 • την αξιολόγηση και μερική ή ολική αποδοχή της συμμετοχής από το Διοργανωτή και
 • την εξόφληση του Κόστους Χρήσης Εκθεσιακού Χώρου .

Αποκλίσεις από αυτούς τους κανονισμούς είναι δυνατές μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών. Τρίτα μέρη που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως Εκθέτες σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους- προϋποθέσεις δεν έχουν και δικαιώματα σε αυτούς. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας και διεξαγωγής του «GNEF» να ενημερώνουν εκατέρωθεν το συντομότερο δυνατόν και με κάθε πρόσφορο μέσο για κάθε περίπτωση κωλύματος, προβλήματος, απροόπτων, τυχ η ρών, ή γεγονότων ανωτέρας βίας που καθιστά δυσχερή ή ανέφικτη τη μερική ή ολική διεξαγωγή του “GNEF” και δεσμεύονται ότι θα πράξουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, ώστε το «GNEF» να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα, με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Η εικαστική έκθεση στοχεύει στη προβολή των έργων στους επισκέπτες, και στη παρουσίασή τους σε τοπικούς επαγγελματίες της τέχνης. Σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας της τέχνης εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας με κάποιον Εκθέτη, ο Διοργανωτής θα ενημερώσει άμεσα και τις δύο μεριές για τα στοιχεία επικοινωνίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η αξιολόγηση κάθε Έργου εκ μέρους του Διοργανωτή, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αποδοχής του προς συμμετοχή στην Έκθεση, θα γίνεται από κριτική επιτροπή που συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, μετά από το πόρισμα της επιτροπής, είτε να αποδεχτεί είτε να αρνηθεί τη συμμετοχή συγκεκριμένου έργου τέχνης, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης προς τον Εκθέτη. Σε κάθε περίπτωση ο Εκθέτης θα ενημερώνεται άμεσα για την συμμετοχή του και για το αντίστοιχο Κόστος Χρήσης Εκθεσιακού Χώρου.

Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν παράβαση της Νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση η αξιολόγηση των έργων από την αρμόδια επιτροπή δεν περιλαμβάνει έλεγχο περί παραβίασης της Νομοθεσίας, παρά μόνο αξιολόγηση των έργων από αισθητικής άποψης και θεματολογίας, ώστε να συνάδουν με το ύφος του “GNEF”.

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Κόστος Χρήσης Εκθεσιακού Χώρου  αποτελείται από 2 μέρη , το Διαχειριστικό  και το Εκθεσιακό , όπως περιγράφονται παρακάτω:

Το Διαχειριστικό Κόστος Συμμετοχής  είναι 150 ευρώ + ΦΠΑ 24% ανά συμμετοχή, ανεξάρτητα με πόσα έργα θα συμμετάσχει ο κάθε Εκθέτης.  Πληροφοριακά το ποσό αυτό καλύπτει - μεταξύ άλλων - τα κόστη:

 • Γραμματειακής υποστήριξης
 • Επιμέλειας της έκθεσης
 • Ομαδικής συσκευασίας, παλετοποίησης και μεταφοράς των έργων από την Ελλάδα προς Ολλανδία, από την αποθήκη της μεταφορικής εταιρείας  που εξυπηρετεί τις μεταφορικές ανάγκες του GNEF και του Διοργανωτή και επιστροφής των έργων στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει ακριβώς την αντίστροφη διαδικασία.
 • Εργασίας της κριτικής επιτροπής
 • Προβολής / Διαφήμισης / Επικοινωνίας
 • Προσωπικού Έκθεσης

  Το Εκθεσιακό Κόστος συμμετοχής, δηλαδή το κόστος ανάρτησης των έργων στον Εκθεσιακό Χώρο και την επιφάνεια που αυτά θα καλύψουν είναι 170 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24% ανά τ.μ. Επιφάνειας Έργου με ελάχιστη χρέωση ½ τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 85 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24%.

Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνεται η ασφάλιση των έργων για την δηλωθείσα αξία τους.  Ο Ε κθέτης θα πρέπει να απευθυνθεί ιδιωτικά σε Ασφαλιστική Εταιρία για εξειδικευμένη ασφαλιστική κάλυψη.

Ο Διοργανωτής δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ασφάλειας για τη μεταφορά, την αποσυσκευασία, την ανάρτηση, την έκθεση, την απεγκατάσταση, την επανασυσκευασία ή την απομάκρυνση από την έκθεση των Έργων του Εκθέτη. Το ποσό που προκύπτει κατά τα παραπάνω για τη συμμετοχή του Εκθέτη θα πρέπει να εξοφληθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έγγραφης αποδοχής εκ μέρους του Διοργανωτή για τη συμμετοχή του Εκθέτη. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εξόφληση εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, η θέση συμμετοχής χάνεται αμετάκλητα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Εκθέτης έχει διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία καταβολής του Κόστους Χρήσης Εκθεσιακού Χ ώρου να ακυρώσει τη συμμετοχή του, με έγγραφη επιστολή μέσω email στο info @ gnef.nl  Η ακύρωση της συμμετοχής ενέχει κόστος, το οποίο ισούται με το Διαχειριστικό Κόστος Συμμετοχής (δηλ. 150 ευρώ + ΦΠΑ 24%).  Στον Εκθέτη επιστρέφεται εντός 30 εργάσιμων ημερών το Εκθεσιακό Κόστος Συμμετοχής μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που θα δηλώσει στην επιστολή ακύρωσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ
Κατά την παράδοση στο Διοργανωτή, τα επίτοιχα έργα οφείλουν να είναι έτοιμα προς ανάρτηση (δηλ. τουλάχιστον τελαρωμένα και με σύρμα ανάρτησης στο πίσω μέρος τους) και τα επιδαπέδια και επιτραπέζια έργα οφείλουν να είναι έτοιμα προς ασφαλή τοποθέτηση με τις δικές τους βάσεις (εκτός αν έχει συμφωνηθεί τοποθέτηση σε εξοπλισμό της διοργάνωσης) με επιμέλεια του Εκθέτη. Σε διαφορετική περίπτωση ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα: α) να αποφασίσει τη μη συμμετοχή του έργου, χωρίς να υφίσταται δικαίωμα του Εκθέτη για επιστροφή καταβεβλημένων ποσών, ή β) κατόπιν έγγραφης συνεννόησης με τον Εκθέτη, να προχωρήσει ο ίδιος ο Διοργανωτής στην απαραίτητη προετοιμασία του έργου και να χρεώσει στον Εκθέτη το χρόνο και τα υλικά που απαιτήθηκαν προκειμένου το έργο να μπορέσει να τοποθετηθεί στον Εκθεσιακό Χώρο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ “GNEF”

Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, την άφιξη και τη λήψη των έργων του από και προς το Διοργανωτή, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη με έγγραφη συμφωνία.
Τα έργα θα παραδοθούν στο Διοργανωτή με 2 αποκλειστικούς  τρόπους, και στις παρακάτω ημερομηνίες:

 1. Παράδοση στη Μεταφορική Εταιρία

Τα έργα θα αποσταλούν με ευθύνη του Εκθέτη στην αποθήκη της συνεργαζόμενης με το Διοργανωτή μεταφορικής εταιρείας, με την ένδειξη ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ GNEF - ΟΛΛΑΝΔΙΑ και θα φυλαχθούν σε ειδικό χώρο μέχρι να μεταφερθούν προς την Ολλανδία.  Η διεύθυνση της αποθήκης θα ανακοινωθεί τέλη Ιανουαρίου 2019.  Φροντίστε να συσκευάσετε σωστά τα έργα, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ίδια υλικά για την επανασυσκευασία και την επιστροφή τους.

Η αποστολή των έργων στην μεταφορική θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  από Δευτέρα 11 μέχρι και Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019.   Κανένα έργο δεν θα παραληφθεί πριν ή μετά  από τις παραπάνω ημερομηνίες.

 1. Παράδοση αυτοπροσώπως στο χώρο του GNEF την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 από 07:30 έως και 10:00

Για τους Εκθέτες ή τους εκπροσώπους / αντιπροσώπους / υπαλλήλους τους που θα παραβρεθούν στο GNEF, προβλέπεται η παράδοση των έργων τους αυτοπροσώπως, κατά τη διάρκεια εγκατάστασης της έκθεσης.  Σε αυτή την περίπτωση, αφού τα έργα καταγραφούν, θα υποδειχθεί από το Διοργανωτή ο Εκθεσιακός Χώρος στον οποίο θα τοποθετηθούν με ευθύνη του Εκθέτη.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η παραλαβή των έργων από τον Εκθέτη τους, τα οποία δεν πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του “GNEF”, θα γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Εάν ο Εκθέτης ή νόμιμος εκπρόσωπός του είναι παρών στον Εκθεσιακό Χώρο, με το πέρας του “GNEF”, τα Έργα θα του παραδοθούν απευθείας από το Διοργανωτή εντός 1 ώρας.
 • Εάν ο Εκθέτης ή νόμιμος εκπρόσωπός του δεν είναι παρών στον Εκθεσιακό Χώρο, τότε ο Διοργανωτής, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιστροφή των έργων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην αποθήκη της μεταφορικής εταιρείας, θα τα αποστείλει αποκλειστικά με ταχυμεταφορική εταιρία, στη διεύθυνση που θα έχει δηλώσει εγγράφως ο Εκθέτης κατά την αίτηση συμμετοχής του, με έξοδα του Εκθέτη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του “GNEF”, ο Διοργανωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του Εκθεσιακού Χώρου για κάθε Έργο .

ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 • Οι Εκθέτες ή και οι νόμιμοι εκπρόσωποί/ αντιπρόσωποι/ υπάλληλοί του, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της έκθεσης να φορούν τα καρτελάκια Εκθέτη.
 • Δεν επιτρέπεται σε εργαζόμενους ή εθελοντές ή σε οποιαδήποτε τρίτα άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί και δηλωθεί αρμοδίως από τον Εκθέτη και οι οποίοι δεν απασχολούνται από αυτόν, να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στο «GNEF», εκτός εάν ο Διοργανωτής έχει δώσει γραπτή άδεια.
 • Απευθείας πώληση σε Επισκέπτη μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη του Εκθέτη, ή σε συνεργασία με το Διοργανωτή όπως περιγράφεται παρακάτω

      Ο Εκθέτης δεν δικαιούται:

 • Να εκχωρήσει, να υπομισθώσει ή να υπενοικιάσει  ή με άλλο τρόπο παραχωρήσει τον Εκθεσιακό Χώρο ή μέρος αυτού σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.
 • Να εκθέσει Έργα στον Εκθεσιακό Χώρο για λογαριασμό τρίτων και στην περίπτωση που εντοπιστούν τέτοια, οφείλει να τα απομακρύνει άμεσα κατ’ εντολή του Διοργανωτή.  Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο Εκθέτης είναι εξουσιοδοτημένος έμπορος ή αντιπρόσωπος για το τρίτο μέρος, γεγονός που θα πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή και να έχει λάβει σχετική έγκριση από το Διοργανωτή για τη συμμετοχή του στο GNEF με αυτή την ιδιότητα.
 • Να εκθέτει άλλα έργα πέραν αυτών που έχουν πάρει την γραπτή έγκριση του Διοργανωτή.
 • Να τοποθετήσει στον Εκθεσιακό Χώρο μη προβλεπόμενα προϊόντα, διαφημιστικό υλικό, ή προσωπικό.  Σε αυτή την περίπτωση, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Εκθέτη να τα απομακρύνει άμεσα με επιβάρυνση και ευθύνη του Εκθέτη.
 • Να επιτρέψει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε τρίτους να κάνουν χρήση του Εκθεσιακού Χώρου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που έχει συμφωνηθεί.

.          Δεν επιτρέπεται στον Εκθέτη :

 • Να κάνει χρήση του χώρου της Έκθεσης με τρόπο που δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους εκθέτες ή επισκέπτες, όπως θόρυβο, πολύ δυνατό φωτισμό, παρεμπόδιση των διαδρόμων, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όχλησης.
 • Να κάνει χρήση μουσικής στο χώρο της Έκθεσης.
 • Να μοιράσει τιμοκαταλόγους, φυλλάδια ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφημιστικού υλικού εκτός του Εκθεσιακού Χώρου, καθώς και στις εισόδους, εντός και εκτός του GNEF, χωρίς την έγγραφη άδεια από τον Διοργανωτή.
 • Να πραγματοποιήσει ηχογράφηση, φωτογράφηση, ή βιντεοσκόπηση αντικειμένων και προσώπων που δεν βρίσκονται στο δικό του Εκθεσιακό Χώρο.
 • Να ζητήσει από τους Επισκέπτες χρεώσεις εισόδου, αποζημιώσεις ή πληρωμές οποιουδήποτε είδους για να επισκεφθούν τον Εκθεσιακό Χώρο του ή να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητές του.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ

Οι ώρες και ημέρες για το στήσιμο και την αποδόμηση, θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρόνο από τον Διοργανωτή.

 • Σε περίπτωση που ο Εκθέτης δεν εμφανιστεί στο χρόνο που έχει οριστεί από τον Διοργανωτή, για την εγκατάσταση της έκθεσης και ο Εκθέτης δεν ειδοποιήσει τον Διοργανωτή, τότε η συμμετοχή του Εκθέτη θεωρείται άκυρη, και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον Εκθεσιακό Χώρο κατά την κρίση του.  Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται δικαίωμα του Εκθέτη για επιστροφή καταβεβλημένων ποσών σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 • Ο Εκθέτης θα παραλάβει κενό και καθαρό τον συμφωνηθέντα Εκθεσιακό Χώρο και οφείλει με το πέρας της εκθέσεως να τον παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση.
 • Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τον Εκθέτη ή/και τους εκπροσώπους, αντιπροσώπους, υπαλλήλους αυτού, στον Χώρο της Έκθεσης ή στους κοινόχρηστους χώρους, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.  Το κόστος της ζημίας θα οριστεί μετά από επιτόπιο έλεγχο από τον υπεύθυνο του εκθεσιακού κέντρου EXPO HOUTEN, σε συνεργασία με τον Διοργανωτή, και οφείλει να εξοφληθεί επί τόπου άλλως θα γίνει έγγραφη αποδοχή του χρέους από τον Εκθέτη επί τόπου και εξόφληση εντός 7 ημερών από τη λήξη του GNEF.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

Κ ατά τη διάρκεια λειτουργίας του GNEF, ο Εκθέτης δεν επιτρέπεται να τοποθετεί ή  να αφαιρεί Έργα από το χώρο της Έκθεσης  (εκτός από την περίπτωση πώλησης του Έργου),  καθώς όλες οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να ολοκληρώνονται εκτός ωρών λειτουργίας του GNEF.

Ο Εκθέτης έχει την αποκλειστική ευθύνη της ασφάλισης των έργων του για τη μεταφορά, την αποσυσκευασία, την τοποθέτηση, την απεγκατάσταση, την επανασυσκευασία και την απομάκρυνση από την έκθεση. 
Ο Εκθέτης ή εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος/υπάλληλος αυτού οφείλει να παραβρίσκεται στον Εκθεσιακό Χώρο κατά τις παραπάνω εργασίες.  Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό και οι παραπάνω ενέργειες ανατεθούν στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για αποφυγή βλαβών ή απώλειας, αλλά δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που τυχόν θα προκύψει.
Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στην αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου από τη μεταφορά των έργων.  Ο Εκθέτης θα πρέπει να λάβει μέτρα για την πρόληψη ζημιών, μόνος του ή αν χρειαστεί, και είναι δυνατόν, σε συνεννόηση με τον Διοργανωτή.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αν κάποιος Επισκέπτης της Έκθεσης θελήσει να αγοράσει απευθείας ένα Έργο Τέχνης, η διαδικασία θα είναι η εξής:

 • Εάν ο Εκθέτης ή νόμιμος εκπρόσωπός του, παραβρίσκεται στον Εκθεσιακό Χώρο, έρχεται απευθείας σε συνεννόηση ο ίδιος με τον ενδιαφερόμενο Επισκέπτη-Αγοραστή. Αρμόδιος για την έκδοση των απαιτούμενων αποδείξεων, τιμολογίων πώλησης και λοιπών απαιτούμενων εκ του Νόμου σχετικών εγγράφων και παραστατικών είναι ο Εκθέτης.  
 • Εάν ο Εκθέτης ή   νόμιμος εκπρόσωπός του δεν  παραβρίσκεται στον Εκθεσιακό Χώρο, τότε ο Διοργανωτής σε συνεργασία με Ολλανδική Εισαγωγική Εταιρία διεκπεραιώνει την διαδικασία πώλησης απευθείας στον Επισκέπτη – Αγοραστή.
  Η διαδικασία πώλησης περιλαμβάνει την εισαγωγή και διεκπεραίωση της λιανικής πώλησης του έργου, με προσαύξηση 20% επί της τιμής του έργου, και στο σύνολο της τελικής τιμής, τη χρέωση Ολλανδικού Φ.Π.Α. 21%

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εκτός από το παρακάτω, ο Διοργανωτής δικαιούται να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που κρίνει αναγκαία για την ασφάλεια του GNEF.

 • Όλες οι έξοδοι, οι διάδρομοι, οι έξοδοι κινδύνου, οι σκάλες κ.λπ. δεν επιτρέπεται να εμποδίζονται μερικώς ή ολικώς.
 • Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι ορατός και να είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή.
 • Σε περίπτωση κινδύνου, ο Εκθέτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει αμέσως τις οδηγίες του υπεύθυνου ασφαλείας του Εκθεσιακού Κέντρου, του Διοργανωτή, και/ή της πυροσβεστικής.
 • Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του Εκθεσιακού Χώρου, κατά τη διάρκεια των ωρών εγκατάστασης, λειτουργίας της έκθεσης και εκκαθάρισης του Εκθεσιακού Χώρου.  
 • Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να παραμένει στο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκτός των καθορισμένων ωρών της έκθεσης.

Ο Εκθέτης οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, και να ακολουθεί πλήρως τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις οδηγίες που έχει δώσει τόσο ο Διοργανωτής, όσο και ο υπεύθυνος ασφαλείας του εκθεσιακού κέντρου Expo Houten, σχετικά με την ασφάλεια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ – ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΤΗ

Με το παρόν δίδεται η σχετική συγκατάθεση από τον Εκθέτη στο Διοργανωτή να συμπεριλαμβάνει το όνομα – επωνυμία – λογότυπο - προφίλ - παρουσίαση αντικειμένου – site – ιστοσελίδα – στοιχεία επικοινωνίας του Εκθέτη στα σχετικά με το GNEF ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικό υλικό, επίσημη ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικώς προωθητικό υλικό του αντικειμένου του GNEF.  Ο Εκθέτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει εγγράφως την εν λόγω συγκατάθεση.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα του ήδη δημοσιευθέντος, αναρτηθέντος υλικού μέχρι της ανακλήσεως.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ) ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Ο Διοργανωτής δικαιούται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο από τη διοργάνωση του GNEF και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκειά του.  Το υλικό αυτό θα αποστέλλεται στους Εκθέτες και είναι δυνατόν να δημοσιευτεί στα έντυπα ή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή και του GNEF, ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Με το παρόν δίδεται η σχετική συγκατάθεση από τον Εκθέτη στο Διοργανωτή για τη λήψη και διάθεση φωτογραφιών ή βίντεο του Εκθεσιακού Χώρου του.  Ο Εκθέτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει εγγράφως την εν λόγω συγκατάθεση.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα του ήδη δημοσιευθέντος, αναρτηθέντος υλικού μέχρι της ανακλήσεως.  

ΕΥΘΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 • Ο Διοργανωτής διατηρεί αποκλειστικά και μόνον την πηγάζουσα από το Νόμο ευθύνη για βαριά αμέλεια και δόλο του ιδίου ή/και των υπαλλήλων του.
 • Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται την επίτευξη συγκεκριμένου κέρδους ή οφέλους εκ μέρους του Εκθέτη εξαιτίας της συμμετοχής του GNEF
 • Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για :
 • Οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία και/ή απώλεια
 • Απώλεια κέρδους
 • Απώλεια εισοδήματος
 • Απώλεια πελατείας  
 • Ο Διοργανωτής έχει υπογράψει συμβόλαιο αστικής ευθύνης για γεγονότα που άπτονται της υπαιτιότητάς του.
 • Ο Διοργανωτής δε ν παρέχει καμία διαβεβαίωση  ασφάλειας  για τη μεταφορά, την αποσυσκευασία, την ανάρτηση, την έκθεση, την απεγκατάσταση, την επανασυσκευασία ή την απομάκρυνση από την έκθεση των Έργων του Εκθέτη.
 • Παραμένει αποκλειστική ευθύνη του Εκθέτη να έχει μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη των εκθεμάτων, έργων του καθώς και των τυχόν υπαλλήλων, εκπροσώπων του για τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνον υπεύθυνος και για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.
 • Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημία που μπορεί να προκληθεί στα έργα του ή οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία του εξαιτίας φωτιάς, κλοπής, φθοράς, απώλειας ή βλάβης από πλημμύρα ή από ζημία που θα προκύψει από ενέργειες πυρόσβεσης.
 • Ο Εκθέτης θα πρέπει να αποζημιώσει το Διοργανωτή έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τον ίδιο τον Εκθέτη, τους τυχόν υπαλλήλους του και τους επισκέπτες του ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη μη τήρηση από τον Εκθέτη ή τους υπαλλήλους του των παρόντων όρων.  
 • Παρόλο που οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται υπό επιτήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του GNEF, ο Εκθέτης πρέπει να λάβει κάθε μέτρο τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας του GNEF, όσο και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και απεγκατάστασης των Έργων του για αποφυγή φθοράς, φωτιάς, κλοπής, ζημιάς, κλπ.
 • Ο εκθεσιακός χώρος θα φυλάσσεται από την έναρξη του GNEF μέχρι και τη λήξη του, ωστόσο ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπή, φωτιά, πλημμύρα, καταστροφή των έργων από οποιοδήποτε λόγο η αιτία.
 • Κατά τις βραδινές ώρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί το GNEF για το κοινό, παρέχεται η δυνατότητα στους Εκθέτες να αποθηκεύσουν τα έργα τους σε ειδικά ερμάρια με κλειδαριά, κατόπιν επιτόπου συνεννοήσεως και σχετικής χρέωσης.  
 • Ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί άμεσα ή έμμεσα ο Εκθέτης, οι υπάλληλοί του ή/και οι επισκέπτες του, εάν οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από τρίτους, όπως ενδεικτικά αναφερομένων διακοπή της έκθεσης, ζημία λόγω κλοπής, καταστροφή, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ζημίας.
 • Οι ειδικοί που επιλέγονται για επίσημες, υποχρεωτικές εργασίες, όπως ενδεικτικά ο Official Electrical Contractor είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι και ουδεμία σχέση έχουν με το Διοργανωτή.  
 • Σε κάθε περίπτωση κι αν ενάντια σε όλα τα παραπάνω στοιχειοθετηθεί ευθύνη του Διοργανωτή, αυτή περιορίζεται στο ποσό της συμμετοχής του Εκθέτη στο GNEF ή στο ποσό για το οποίο είναι ασφαλισμένος ο Διοργανωτής για την εκάστοτε αιτία.

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ
Εάν ο Εκθέτης δεν ακολουθήσει τους απαιτούμενους όρους, προϋποθέσεις, κανόνες, υποδείξεις ή οδηγίες του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής δικαιούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς ικανοποίηση των προαναφερθέντων όρων, απαιτήσεων, κανόνων ή οδηγιών.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να αποφασίζει τον κατάλληλο χειρισμό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων, για τα οποία δεν γίνεται κάποια πρόβλεψη στο παρόν κείμενο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο Διοργανωτής μπορεί χωρίς καμία ευθύνη να αλλάξει τις ώρες και ημερομηνίες έναρξης ή λήξης του GNEF ή ακόμα και να περικόψει τη διάρκειά του, όταν κρίνει ότι αυτό θα συνδράμει στην ομαλότερη και επιτυχέστερη διοργάνωση και διεξαγωγή του. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του Εκθέτη, σε περίπτωση ματαίωσης του GNEF ακόμα και αλλαγής εκθεσιακού χώρου για λόγους ανωτέρας βίας, τυχερά και γενικά έκτακτα περιστατικά που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του όπως λόγου χάριν, πόλεμος, επιστράτευση, φωτιά, πλημμύρα, θεομηνία, φυσικές καταστροφές, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, εργατικές διεκδικήσεις, παραλείψεις των δημοσίων αρχών η του εκθεσιακού κέντρου, μη ετοιμότητα του εκθεσιακού κέντρου, δημόσια έργα που εμποδίζουν την καλή λειτουργία του GNEF κλπ.

Ο Διοργανωτής οφείλει ωστόσο να ενημερώσει τους Εκθέτες σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη των εκθετών και οι εκθέτες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα προσφυγής σε οποιοδήποτε επίπεδο κατά του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής έχει τη δικαιοδοσία να ρυθμίσει τα πράγματα σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους ισχύοντες όρους, και έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σε αυτούς ότι χρειαστεί για την εύρυθμη λειτουργία του GNEF. Όλες οι επιστολές με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΤΕΣ» που θα αποσταλούν στον Εκθέτη θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες πρακτικής φύσεως για την διοργάνωση και τη λειτουργία του GNEF και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Κάθε παράβαση εκ μέρους του Εκθέτη οποιουδήποτε άρθρου των παρόντων όρων συμμετοχής ή άλλων οδηγιών/ επιφυλάξεων του Διοργανωτή θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση προσωρινή ή οριστική διαγραφή του Εκθέτη, χωρίς ο Εκθέτης να έχει το δικαίωμα αποζημίωσης ή συμψηφισμού.  Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ο Διοργανωτής μπορεί να διαθέσει τον αντίστοιχο Εκθεσιακό Χώρο όπως εκείνος κρίνει.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας www.gnef.nl  ή η αποστολή της υπογεγραμμένης Φόρμας Δήλωσης Συμμετοχής αποτελεί και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο καθώς και όλων όσων προσαρτηθούν εν συνεχεία με τη μορφή επιστολών με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΤΕΣ» και παρέχει την εντολή στον Διοργανωτή να διευθύνει το GNEF εξ ονόματος του υπογράφοντος και εκ μέρους του βάσει των όρων και συνθηκών που έχουν τεθεί και αναφέρονται σε αυτά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ
Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνο εφόσον καταρτιστεί έπειτα από κοινή έγγραφη συμφωνία των μερών, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο ή είναι μη εκτελεστή, το κύρος και η ισχύς των υπολοίπων όρων – προϋποθέσεων του παρόντος κειμένου δεν θίγεται.  Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα προσπαθήσουν να αντικαταστήσουν τον άκυρο όρο με άλλον έγκυρο ο οποίος θα ρυθμίζει το αντίστοιχο θέμα.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:
Σε περίπτωση αθέτησης, πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν κείμενο ή παράβασης των όρων του παρόντος κειμένου, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν κατ’ αρχήν συνεργατικά, μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων διεπόμενα από τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να προσπαθήσουν να προβούν στην επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς και αποκατάστασης της πλημμέλειας το συντομότερο δυνατόν.  Εάν παρά τις προσπάθειες των μερών υπάρξει αδυναμία επίλυσης της διαφοράς και μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, το θιγόμενο μέρος δικαιούται να προβεί στην καταγγελία της συμφωνίας για σπουδαίο λόγο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ,  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς απορρέουσας από το παρόν που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών συμφωνείται ότι θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης | Academic Partner

akto

Χορηγοί Επικοινωνίας | Media Sponsors

ert ERT WORLD RADIO fwni elladas RADIO PRWTO2 amna Global Sustain logo Logo GreeceAround 01 Hellas Pindakaas cropped SUPERGREEKS LOGO1 sigma group Action in Greece SYMMAXIA WEB

Υπό την Αιγίδα | Under the Auspices (τι σημαίνει)

Tourismougreece02 Ένωση Περιφερειών Logo 03 ΚΕΔΕ logo 04 Επιμελητήρια LOGO 05 GGAE 06 Πρεσβεία Logo rural ministryedited